Comment obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer un dossier un titre de séjour? Nộp đơn xin giấy phép cư trú: những gì bạn nên biết

07/04/2023

Comment obtenir un rendez-vous en Préfecture pour déposer un dossier de titre de séjour, de renouvellement de titre ou d'admission exceptionnelle au séjour ?

Lorsqu'un étranger résidant en France souhaite demander un titre de séjour, un renouvellement ou  dans le cadre d'une demande de régularisation, il doit se rendre à la préfecture ou sous-préfecture compétente, muni de son dossier complet, si le dépôt en ligne n'est pas prévu pour cette démarche.

Toutefois, depuis le début de la crise sanitaire, la prise de rendez-vous en ligne est devenue obligatoire pour déposer une demande de titre de séjour en préfecture ou sous-préfecture. Cette prise de rendez-vous peut s'avérer très difficile, voire impossible, notamment pour les demandes de régularisation de séjour.

En Île-de-France, cela concerne plusieurs préfectures et sous-préfectures (Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Le Raincy, Nogent-sur-Marne, L'Haÿ les Roses, Val-de-Marne etc.).

Ainsi, même si l'étranger a constitué un dossier complet selon les critères fixés par la circulaire Valls de 2012, il peut se retrouver dans l'impossibilité de le déposer en préfecture faute d'obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture.

Comment faire face à cette difficulté de prise de rendez-vous en préfecture ?

Plusieurs solutions existent:

- écrire directement au préfet pour signaler l'impossibilité de prendre rendez-vous en ligne et demander une convocation pour le dépôt de la demande de régularisation. Cependant, cette démarche n'est pas toujours efficace et la réponse de la préfecture est souvent qu'il faut continuer à essayer de prendre rendez-vous en ligne car des créneaux de rendez-vous sont régulièrement ajoutés.

- Si cela ne fonctionne pas, il est possible de saisir le tribunal administratif en référé mesure utile en urgence pour obtenir une ordonnance obligeant la préfecture à délivrer une convocation pour le dépôt du dossier. Il faut alors prouver l'impossibilité de trouver un rendez-vous en ligne.

Notre cabinet d'avocats intervient fréquemment dans ces procédures d'urgence et accompagne ses clients dans toutes les étapes de la demande de régularisation, de la constitution du dossier à l'instruction du dossier par l'administration.

Contactez-nous en cas de difficulté.

Xin hẹn ở văn phòng cư trú tỉnh hay quận nơi bạn sinh sống

Khi bạn là công dân nước ngoài sống trên lãnh thổ Pháp và bạn muốn xin giấy phép cư trú, đó là một phần của yêu cầu hợp thức hóa, tất nhiên, bạn phải liên hệ với Văn Phòng cư trú tỉnh hoặc củq tỉnh nhỏ nơi bạn phụ thuộc, theo nơi cư trú.

Điều này thường liên quan đến việc phải đi đến Văn Phòng Cư Trú tỉnh (Prefecture) có thẩm quyền nơi bạn cư ngụ, với hồ sơ đầy đủ. Khi việc nộp đơn trực tuyến trên internet chưa được lên kế hoạch cho các thủ tục bạn muốn thực hiện.

Nhưng hiện tại, và đặc biệt là kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-19 (nhưng xu hướng đã có từ trước), để có thể đệ đơn xin giấy phép cư trú đến văn phòng tỉnh hoặc trực thuộc tỉnh, bạn phải đặt lịch hẹn trên trang web của văn phòng cư trú tỉnh liên quan.


Tuy nhiên, trong một số trường hợp, và đặc biệt hơn là đối với các yêu cầu hợp thức hóa, khi muốn có được phép cư trú đặc biệt, việc đặt lịch hẹn tại các văn phòng cư trú tỉnh hình như rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.

Ở Ile de France, liên quan đến các cuộc hẹn ở quận Paris, Bobigny, Créteil, Evry, chưa kể các quận phụ (Le Raincy, Nogent-sur-Marne, L'Haÿ les Roses, v.v.), thật sự là rất khó khăn.

Trong khi phần lớn người nước ngoài, vì muốn nộp đơn xin hợp thức hóa thời gian lưu trú của mình, họ đã thật sự lập một hồ sơ hoàn chỉnh theo các tiêu chuần yêu cầu, được đặt ra cụ thể bởi thông tư Valls năm 2012, nhưng họ thậm chí không thể gửi đơn xin tại Văn phòng cư trú tỉnh vì không thể lấy được cuộc hẹn qua trang web.


Gii pháp nào đ tháo g khó khăn trong vic đt lch hn văn phòng tnh?

Bạn cũng có thể viết thư cho tỉnh trưởng để thông báo về việc không thể đặt lịch hẹn này, và yêu cầu cấp giấy mời đến văn phòng cư trú tỉnh để được nộp đơn yêu cầu hợp thức hóa. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không mang lại kết quả nào, họ luôn trả lời rằng các cuộc hẹn vẫn thường xuyên được thêm vào danh sách, và do đó họ nhấn mạnh vào việc phải đặt lịch hẹn trên trang web của văn phòngbcư trú tỉnh.


Sau đó bạn chỉ có thể nhờ tòa án hành chính giải quyết cho bạn, tóm lại, tức là khẩn cấp nhờ toà án yêu cầu văn phòng cư trú tỉnh cho bạn một cuộc hẹn để có thể đươc nộp hồ sơ.

Để làm điều này, người nộp đơn phải biện minh rằng họ không thể tìm được cuộc hẹn nào qua trang web của tỉnh.

Trường hợp này, văn phòng luật sư của chúng tôi thường xuyên can thiệp, nhất là vào các thủ tục tố tụng lên trên với tòa án hành chính, để có được một phán quyết yêu cầu văn phòng cư trú tỉnh ban hành giấy mời, để bạn được nộp đơn xin giấy phép cư trú.


Ngoài vấn đề cụ thể trên, liên quan đến việc đặt lịch hẹn tại văn phòng tỉnh để nộp đơn yêu cầu hợp thức hóa thời gian lưu trú, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình theo cách tổng thể, từ cấu tạo hồ sơ đến việc nộp hồ sơ thực tế tại tỉnh và trong suốt quá trình kiểm tra hồ sơ của chính quyền.

@Traduction par Mme Duong Xuân Loan